Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Anyakönyvi ügyek

2013. szeptember 26., csütörtök

Ügyleírás:

Házasságkötési szándék bejelentése

A magyar családjogi törvény alapján csak az anyakönyvvezető előtt kötött házasság lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással.
Házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük.
A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.
A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni.
A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonat is – illetékmentes. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Debrecen, Kálvin tér 11. és az Iparkamara utca 2. szám alatti házasságkötő termekben biztosítja a házasságkötések lebonyolítását.
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján 8 napon belül a jegyző engedélyezi.
A házasságkötési szertartások színvonalának és ünnepélyességének emeléséhez igény szerint, térítési díj ellenében szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a házasulók a házasságkötési szándék bejelentésekor kapnak tájékoztatást.
A hivatali munkaidőn kívüli közreműködésért az önkormányzat részére többletszolgáltatási díjat kell fizetni.
Kálvin tér 11. alatti házasságkötő terem 5.000.- Ft +áfa
Iparkamara utca 2. alatti házasságkötő terem 20.000.- Ft + áfa
egyéb hivatali helyiségen kívüli helyszín esetében 50.000.- Ft+ áfa összegben.

Illetékesség az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették
Szükséges okiratok:

A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele,
a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).
A házasulók születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)
A házasulók családi állapotának igazolása céljából: elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, 
özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.
Elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat és közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről.
Özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat.

Külföldi állampolgárok esetében:
tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát,
állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs.
Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hiteles magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.

(Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, (Debrecen, Wesselényi u. 6. sz.) vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.) 

A külföldi okiratok elfogadhatóságát  vizsgálni kell, a Ket. 52. § szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.
Magyar állampolgár külföldön tervezett házasságkötése:
Tanúsítvány: 2013. március 1-je után nem kerül kiállításra.

Az illetékes magyar konzuli tisztviselő e tényről igazolást adhat ki, amennyiben a házasságkötés tervezett helye szerinti hatóság azt kéri. Családi állapot igazolás kiállítása kérhető a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából, amennyiben az szükséges.
Az illetékes külföldi anyakönyvvezető tud felvilágosítást adni a házasságkötéshez szükséges okiratok elfogadhatóságáról (hiteles magyar nyelvű fordítás, diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille).

Az ügyet intéző osztály:

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Főosztály, Igazgatási Osztály 
4026 Debrecen, Kálvin tér 11

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Debrecen, Kálvin tér 11. I/132 szoba 
Tel: 52/517-673
E-mail: anyakonyv@ph.debrecen.hu.

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök de:  8.00-12.00
Kedd du: 12.30 – 15.00. csütörtök du: 12.30 – 17.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Ügyintézés határideje és díja  
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók  -
Az alkalmazott jogszabályok:

1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról
1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
6/2003. (III.7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Egyéb fontos tudnivalók

Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőtől, külföldön történt születés és házasságkötés esetén a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Honosítási és Hazai Anyakönyvi Osztályától, egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság Honosítottak Anyakönyvi Osztályától szerezhető be. (Címe: 1903 Budapest Pf. 314/24.) A kivonat kiállítása illetékköteles. (2000 Ft-os illetékbélyeg formájában kell leróni.)

Időpontfoglalás a www.debrecen.hu honlapon

2015. január 26., hétfő
Vanda, Paula